RAPPORTER OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Läs UD:s rapporter om mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet publicerade den 28 maj sina årliga rapporter om läget för mänskliga rättigheter. Rapporterna som presenteras 2014 rör 41 länder i Asien och Oceanien. Rapporterna speglar regeringens ambition att arbetet för de mänskliga rättigheterna ska genomsyra utrikespolitikens alla delar.

Läs rapporterna här

Asien-karta

INTERNATIONELL GRANSKNING AV SVERIGE

Läs rapporter, domar och beslut

På MR-webben finns de dokument som rör internationella organs granskning av Sverige. På sidorna för respektive konvention eller stadga finns Sveriges rapporter till och rekommendationerna från Europarådet och FN:s konventionskommittéer. Här finns även Europadomstolens domar och beslut liksom enskilda klagomål i mål mot Sverige. Alla dokument finns samlade i ett dokumentarkiv.

Internationell granskning av Sverige
Enskilda klagomål mot Sverige
Dokumentarkiv

INTERNATIONELL GRANSKNING AV SVERIGE

Förhör angående konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 31 mars-1 april hade Sverige sitt första förhör om Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen (CRPD) trädde i kraft i Sverige 2009.

Läs Sveriges första rapport till CRPD-kommittén

EUROPADOMSTOLEN

Nya regler för klagomål

Den 1 januari 2014 trädde en ny regel i kraft som anger vad ett klagomål till Europadomstolen måste innehålla. Den nya regeln innebär att Europadomstolen normalt endast kommer att beakta klagomål som innehåller tillräckligt med information för att domstolen ska kunna göra en första bedömning av vad målet handlar om utan att ta del av ytterligare handlingar. Om en ansökan inte uppfyller dessa krav kommer ansökan normalt att avvisas.

Läs mer om vilka klagomål Europadomstolen kan pröva
Om de nya reglerna på Europarådets webbplats

Europadomstolens huvudbyggnad

De mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Läs mer här

Mänskliga rättigheter i Sverige

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Även andra aktörer bidrar till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Läs mer här

Mänskliga rättigheter i världens länder

Svensk utrikespolitik ska främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Utrikesdepartementet sammanställer regelbundet rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i världens länder.

Läs mer här

Vem gör vad?

Det finns många aktörer som arbetar för mänskliga rättigheter, nationellt och internationellt. FN är den viktigaste globala aktören när det gäller mänskliga rättigheter.

Läs mer här

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet finns FN:s och Europarådets granskningsrapporter om Sverige, den svenska regeringens rapporter och samtliga enskilda klagomål till FN:s konventionskommittéer i mål mot Sverige.

Nyheter