CAT:s granskning (2008-05-09) i målet Z.K. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en azerisk medborgare till Azerbajdzjan. Klaganden gjorde i huvudsak gällande att han vid ett återsändande riskerade att utsättas för tortyr på grund av sitt engagemang i oppositionspartiet Müsavat och sin roll som observatör vid de azeriska valen år 2000 och 2003. Han uppgav bl.a. att han utsatts för tortyr av azerisk polis vid flera tillfällen med bestående skador som följd. Kommittén konstaterade att det var tortyrrisken vid en framtida avvisning som skulle prövas, oavsett vad som kunde anses utrett om påstådd tidigare tortyr. I det avseendet ansåg kommittén inte klarlagt att klaganden varit politiskt aktiv på en sådan nivå att han skulle tilldra sig myndigheternas intresse. Bevisningen visade inte heller att klaganden var efterlyst i landet. Vidare ansågs inte visat att klaganden varit aktiv i azerisk politik från Sverige i sådan utsträckning att detta skulle leda till uppmärksamhet eller förföljelse i Azerbajdzjan. Mot den bakgrunden var kommittén inte övertygad om att det förelåg någon reell, personlig och förutsägbar risk för att klaganden vid ett återsändande skulle utsättas för tortyr. En verkställighet av avvisningsbeslutet skulle därför inte utgöra en kränkning av artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.