CCPR:s granskning (2008-10-30) i målet Nakrash och Qifen mot Sverige

Målet rörde tre klagande, en man och en kvinna samt deras son. Mannen är syriansk medborgare medan kvinnan och sonen är kinesiska medborgare. Klagandena träffades i Sverige och sonen är född här. Såväl mannen som kvinnan anlände till Sverige under sommaren 2003 och ansökte om asyl här. Migrationsverket avslogs deras ansökningar om uppehållstillstånd m.m. i slutet av 2004. Utlänningsnämnden fastställde avvisningsbesluten i april 2005. Även vid sin prövning enligt den tillfälliga lagstiftningen avslog Migrationsverket klagandenas ansökningar i maj 2006.

Klagandena har - såväl i asylprocessen som inför kommittén - i huvudsak gjort gällande följande. Mannen är syriansk medborgare men född i Saudiarabien dit familjen tvingats fly p.g.a. att fadern dömts till döden i sin utevaro därför att han var aktiv i organisationen Muslim Brotherhood. Efter en resa till Syrien 1986 fick mannen och hans bror inte återvända till Saudiarabien, utan tvingades att stanna i Syrien. Där fick de utstå trakasserier av säkerhetspolisen under flera år. Mannen engagerade sig sedan mot Baathpartiet, och har i anledning därav blivit arresterad av polisen och fått utstå misshandel och förnedrande behandling under två veckor. Efter att säkerhetspolisen därefter sökt honom och genomfört en husrannsakan i hans hem gick han under jorden i fem månader och flydde därefter till Turkiet. I Turkiet drabbades han av hjärncancer och han flydde sedan till Sverige, där hans far beviljats asyl och blivit svensk medborgare. Om han skickas tillbaka till Syrien kommer han med all säkerhet att fängslas och torteras p.g.a. hans fars medlemskap i Muslim Brotherhood och hans egen aktivitet mot det styrande partiet. Hans hälsa kommer också att försämras. Kvinnan praktiserade Falun Gong i Kina och har därför blivit arresterad av polisen utan anledning. Hon är rädd för att återigen fängslas om hon tvingas återvända till Kina. Deras son kommer att förföljas och diskrimineras p.g.a. att han är barn till en ogift kvinna. Eftersom mannen skall avvisas till Syrien och kvinnan och sonen avvisas till Kina innebär det att familjen splittras. Klagandena gjorde därför gällande att en verkställighet av avvisningarna skulle innebära kränkningar av artiklarna 7 och förmodligen också 17.

Kommittén fann att både Migrationsverket och Utlänningsnämnden noggrant har prövat klagandenas påståenden. Kommittén delar också till fullo de svenska myndigheternas slutsatser att klagandena brister i trovärdighet och att de har lämnat motstridiga uppgifter under asylprocessen. De handlingar som lagts fram av klagandena till kommittén visar inte heller att de skulle riskera tortyr vid ett återsändande till sina respektive hemländer. Vidare har familjen enligt kommittén inte heller visat att de inte kan återförenas i Syrien, Kina eller ett tredje land. Mot bakgrund av ovanstående avvisades de aktuella klagomålen i dess helhet utan någon prövning i sak (inadmissible).