Migranters rättigheter

Cirka 214 miljoner människor bor utanför sitt eget hemland i dag. Nästan hälften är kvinnor och ungefär 90% är migrerande arbetstagare med familjer. Knappt 8 % av de internationella migranterna är flyktingar. Lågutbildade migranter kan vara mer utsatta för exploatering och kränkande behandling om de inte har tillgång till rättssystemet i det land de arbetar i. Möjligheterna till delaktighet i välfärds- och samhällssystemet är också av betydelse för graden av utsatthet.

ILO
Internationella arbetsorganisationen, ILO, har lång erfarenhet av att arbeta för migranters rättigheter. Migranters rättigheter ingår i ILOs grundläggande regelverk för arbetstagare, Core Labour Standards. Enligt ILO förväntas antalet arbetstagare som arbetar utanför sina hemländer att öka kraftigt de kommande årtiondena.

ILO:s program för migranters rättigheter syftar till att försvara migranters rättigheter, hjälpa stater att finna bra system för reglerad invandring och att sprida kunskap om migranter.

ILO har antagit två konventioner om migranters rättigheter (1949 och 1975).

De stater som anslutit sig till ILO:s konventioner ska rapportera om statens arbete för genomförandet av rättigheterna. Staterna måste ge inhemska representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillfälle att yttra sig över rapporterna.
Läs mer på ILO:s webbplats (på engelska)

FN:s konvention om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter
Sedan 1990 finns inom ramen för FN en konvention om migrerande arbetares
och deras familjers rättigheter med tillhörande övervakningskommitté. Sverige har inte ratificerat konventionen och i nuläget finns heller inga planer på att Sverige ska ratificera den. 

OECD
OECD tar fram intressanta studier om migration och dess påverkan på en rad områden (arbetsmarknad, befolkningsmängd, skattesystem, ekonomisk tillväxt, utbildning och internationellt utvecklingssamarbete). OECD ger råd till sina medlemsländer om hur de bör förhålla sig till migrationsfrågorna.
Läs om migration på OECD:s webbplats

Kommittén för migrantkonventionen, CMW

FN har upprättat en övervakningskommitté som bevakar hur de stater som har undertecknat konventionen lever upp till den. Kommittén möts en gång per år i Geneève och höll sitt första möte i mars 2004.

ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.