Rekommendationer från kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

Den 12 april 2012 beslutade kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD) om ett antal rekommendationer för Sverige som anses ha brustit i sin tillämpning av konventionen. Beslutet fattades som en följd av ett enskilt klagomål inlämnat den 6 december 2010.

9. I enlighet med artikel 5 i det fakultativa protokollet till konventionen och mot bakgrund av ovan anförda skäl anser kommittén att konventionsstaten har brustit i sina åtaganden enligt artiklarna 5.1, 5.3, 19.b, 25 och 26, vid en fristående läsning av dessa och i kombination med artiklarna 3.b, d och e samt 4.1 d i konventionen. Kommittén ger därför konventionsstaten följande rekommendationer.

1. Beträffande klaganden: Konventionsstaten har en skyldighet att gottgöra klaganden för den kränkning av rättigheterna enligt konventionen som hon har utsatts för, inbegripet genom att ompröva hennes ansökan om bygglov för en hydroterapipool, med beaktande av kommitténs synpunkter. Konventionsstaten bör även ge klaganden skälig ersättning för de kostnader hon har haft för att lämna in denna framställning.

2. Allmänt: Konventionsstaten har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra liknande kränkningar i framtiden, inbegripet genom att säkerställa att konventionsstatens lagstiftning och det sätt på vilket den tillämpas av nationella domstolar står i överensstämmelse med konventionsstatens åtaganden att säkerställa att lagstiftningen inte har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra.

10. I enlighet med artikel 5 i det fakultativa protokollet och bestämmelse 75 i kommitténs arbetsordning ska konventionsstaten, inom sex månader, lämna in ett skriftligt svar till kommittén med information om vilka åtgärder som har vidtagits mot bakgrund av kommitténs synpunkter och rekommendationer. Konventionsstaten anmodas även att publicera kommitténs synpunkter, översätta dem till det officiella språket i konventionsstaten och göra dem allmänt tillgängliga, i sådana format och på ett sådant sätt att alla delar av befolkningen kan ta del av dem.