Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till

För uppgift om datum för Sveriges undertecknande, ratifikation, ikraftträdande, eventuella reservationer samt proposition, se pdf-fil nedan. Konventionerna i fulltext finns i dokumentarkivet.

Sveriges internationella överenskommelser

En förteckning över vilka överenskommelser som Sverige ingått med andra stater och med internationella organisationer hittar du här: