Samverkan i internationella organisationer

Sverige agerar för att försvara och förbättra skyddet av de mänskliga rättigheterna. Detta arbete görs i kontakter med andra länder och i samverkan med internationella organisationer.

En viktig utgångspunkt för svenskt agerande är att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, ömsesidigt beroende och relaterar till varandra. Människan är en helhet och ett mänskligt liv i värdighet förutsätter att alla rättigheter respekteras. Det är alltså lika viktigt att främja och skydda såväl politiska och medborgerliga som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Påverkan i FN-systemet
Det finns flera multilaterala kanaler och arenor för att påverka. FN-systemet är en viktig sådan. Sverige spelar - tillsammans med andra länder inom EU - en pådrivande roll inom generalförsamlingen och rådet för de mänskliga rättigheterna. Sverige stödjer de mekanismer som upprättas inom rådets ram för att rapportera om rättigheternas efterlevnad, liksom de oberoende konventionskommittéerna. Samarbetet med Högkommissarien för de mänskliga rättigheterna är särskilt viktigt. Sverige verkar även för att de mänskliga rättigheterna tas upp inom ramen för andra organ inom FN, exempelvis Internationella arbetsorganisationen (ILO), barnfonden (UNICEF), flyktinghögkommissarien (UNHCR), utvecklingsprogrammet (UNDP) och organisationen för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO).
Läs mer om arbetet inom FN

Påverkansarbete inom EU
Inom den Europeiska unionen (EU) är de mänskliga rättigheterna en viktig del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). På den internationella arenan arbetar EU aktivt mot bland annat dödsstraff och tortyr. Unionen har utvecklat riktlinjer beträffande en rad enskilda frågor inom MR-arbetet, såsom dödstraff och tortyr. Dessa riktlinjer används kontinuerligt i EU:s kontakter med länder utanför unionen. Även i EU:s utvecklings- och biståndspolicy anges att mänskliga rättigheter ska vara ett genomgripande tema i gemenskapens utvecklingssamarbete.
Läs mer om arbetet inom EU

Europarådet i Strasbourg
Europarådet har utvecklat den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Europarådet har ett unikt övervakningssystem genom europadomstolen där klagomål från såväl enskilda som andra stater kan prövas. Sverige stöder även aktivt det arbete som Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna bedriver.
Läs mer om arbetet i Europarådet

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE
OSSE betraktar respekten för de mänskliga rättigheterna som en integrerad del av politiska skeenden, och därmed som en central del i organisationens konfliktförebyggande arbete. Särskilt viktiga frågor som Sverige driver i OSSE med bäring på de mänskliga rättigheterna är yttrande- och pressfrihet, rättsstatens utveckling samt konfliktförebyggande i vid mening.
Läs mer om arbetet i OSSE

Sveriges förbindelser med andra länder

Läs om Sveriges förbindelser med världens länder på regeringens webbplats. Välj region nedan.

Sveriges förbindelser med internationella organisationer

Läs om Sveriges förbindelser med internationella organisationer på regeringens webbplats. Välj organisation nedan.