Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

I kommissionärens mandat ingår att identifiera eventuella brister i lagar, regler och praxis med det övergripande målet att främja respekten för de mänskliga rättigheterna i Europarådets samtliga 47 medlemsländer.

Kommissionären för mänskliga rättigheter är ett ganska nytt inslag i Europarådets struktur. Idén att inrätta detta ämbete tog form vid Europarådets toppmöte 1997. Det formella beslutet fattades 1999. Kommissionären ska enligt mandatet bland annat:

  • främja respekt för de mänskliga rättigheterna såsom de fastställts i Europarådets olika instrument.
  • främja utbildning och ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i Europarådets medlemsstater
  • identifiera eventuella brister i lagar och regler men också i praktiken vad gäller respekten för mänskliga rättigheter
  • främja nationella ombudsmäns arbete och andra strukturer för mänskliga rättigheter
  • informera och ge råd gällande skyddet för mänskliga rättigheter i Europa

Kommissionären för mänskliga rättigheter är ingen rättslig instans och får inte ta sig an individuella ärenden. Kommissionären får dock agera utifrån brister som individuella fall visar på. Kommissionären ska samarbeta med organ i medlemsländerna som skyddar de mänskliga rättigheterna. Där sådana strukturer saknas ska kommissionären uppmuntra till att sådana etableras. Kommissionären kan uppmärksamma situationen i ett enskilt land men också ta sig an ett tema som är relevant för flera länder. Såväl Europarådets parlamentariska församling som ministerkommittén kan vända sig till kommissionären för synpunkter.

Rapporter, rekommendationer och yttranden
Kommissionären för mänskliga rättigheter upprättar rapporter, rekommendationer och yttranden. Vidare lägger kommissionären varje år fram en årsrapport samt anordnar olika seminarier. 

Besöken i enskilda länder utgör kärnan i verksamheten. Under sitt besök tar kommissionären upp olika frågor som identifierats som problematiska. Kontakterna med enskilda organisationer är viktiga. Några månader efter besöket får landet i fråga under cirka en vecka se utkastet till rapport. Rapporten överlämnas sedan till Europarådets ministerkommitté. Kommissionären presenterar huvuddragen för ministrarnas ställföreträdare (ambassadörerna i Strasbourg) då en kort diskussion också brukar följa. Därefter publiceras rapporten.

Kommissionärens rekommendationer avser teman. Endast ett fåtal rekommendationer har utfärdats hittills, men de har gällt känsliga ämnen som ofrivillig sterilisering av romska kvinnor i Slovakien och respekten för mänskliga rättigheter i Tjetjenien. Även yttrandena är ganska få och rör mer tekniska frågor, som till exempel förslag till ny utlänningslag i Finland.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheters webbplats
Rapport från besök i Sverige april 2004 av Europarådets MR-kommissionär
Rapport: MR-kommissionärens granskning av Sverige i maj 2007