Organisationer inom det civila samhället

Organisationer inom det civila samhället är fristående, självständiga organisationer som ibland kallas för ideella eller idéburna organisationer. Många arbetar för att direkt påverka enskilda regeringar. Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter arbetar ofta med att dokumentera och publicera övergrepp för att påverka och förändra.

Begreppet det civila samhället avser en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bl.a. ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser, men även nätverk, rörelser och vissa ekonomiska föreningar, såsom nykooperativ och sociala företag. Såväl internationella som nationella organisationer spelar en viktig roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Organisationernas arbete
Organisationerna arbetar på olika sätt. Många arbetar för att direkt påverka enskilda regeringar och/eller de internationella organen, så som FN och EU kommissionen. Vidare arbetar organisationerna ofta med att dokumentera och publicera övergrepp för att få andra personer att reagera. Många organisationer har en erkänd status inom FN-systemet och inom Europarådet där de bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet från sitt fältarbete. Det arbete som bedrivs av lokala organisationer är av stor betydelse för utvecklingen av mänskliga rättigheter i enskilda länder.

Viktig roll
Idéburna organisationer spelar många gånger en stor roll som röstbärare och grindvakter för en demokratisk utveckling i landet. De är pådrivande för beslut om nya normer och för bättre övervakning. Svenska regeringsrepresentanter drar stor nytta av de fortlöpande kontakterna med företrädare för dessa organisationer. En betydande del av svenskt bistånd för mänskliga rättigheter kanaliseras genom idéburna organisationer - organisationer som är verksamma i Sverige, som arbetar med internationellt påverkansarbete, som är verksamma i andra länder och som samarbetar med andra utländska idéburna organisationer.